Z OSTATNIEJ CHWILI: Zwycięstwo dla zwierząt laboratoryjnych! Parlament Europejski głosuje za projektem zakończenia doświadczeń na zwierzętach

Humane Society International / Europe


JVisentin/istock

BRUKSELA—Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do ustanowienia unijnego planu działania na rzecz aktywnego odchodzenia od wykorzystywania zwierząt w eksperymentach naukowych poprzez zdefiniowanie etapów i celów pośrednich mających zachęcić do zastępowania zwierząt metodami odzwierciedlającymi działanie organizmu ludzkiego.

Każdego roku w inwazyjnych doświadczeniach w laboratoriach na terenie UE wykorzystuje się prawie 10 milionów zwierząt, w tym małpy, psy, koty, króliki, szczury i myszy—jest to ogromna liczba zwierząt, która w ostatniej dekadzie pozostaje stosunkowo niezmienna. Głosowanie zostało przyjęte z radością przez organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt. Humane Society International nazwało głosowanie „historyczną szansą na wyeliminowanie cierpienia zwierząt w UE i skierowanie uwagi na nowoczesne i przełomowe metody badawcze oparte na biologii człowieka”.

Pomimo uznania podejmowanych na szczeblu europejskim inicjatyw mających na celu ograniczenie wykorzystywania zwierząt i udoskonalenie przepisów w tym zakresie Parlament stwierdził, że nie osiągnięto aktywnego, skoordynowanego stanowiska w sprawie całkowitego zastąpienia zwierząt w badaniach. Domagając się ogólnounijnego planu działania z ambitnym harmonogramem i listą celów pośrednich, Parlament Europejski chce doprowadzić do aktywnego stopniowego odchodzenia od wykorzystywania zwierząt do wszystkich celów naukowych.

Grupy takie jak Eurogroup for Animals, Cruelty Free Europe, Humane Society International/Europe, Europejska Koalicja na rzecz Zakończenia Eksperymentów na Zwierzętach oraz PETA, reprezentujące ponad 100 organizacji z 24 państw członkowskich UE, prowadziły kampanię na rzecz przyjęcia rezolucji. Teraz wzywają one Komisję do tego, by potraktowała tę sprawę priorytetowo.

Troy Seidle, wiceprezes Humane Society International ds. badań i toksykologii, mówi: „Głosowanie to sygnalizuje potrzebę systemowych zmian w podejściu UE do badań nad bezpieczeństwem i zdrowiem. Parlament zdecydował się wykorzystać historyczną szansę na wyeliminowanie cierpienia zwierząt i skierowanie się ku nowoczesnym technologiom opartym na biologii człowieka. Jeśli naszym celem nie jest wyleczenie raka u myszy czy zapobieganie wadom wrodzonym u królików, musimy porzucić bezpodstawne przekonanie, że te zwierzęta są miniaturowymi wersjami człowieka, i zająć się na poważnie zrozumieniem i przewidywaniem ludzkiej biologii w realnym świecie. Narządy ludzkie na chipach, modele komórek macierzystych i nowej generacji technologie komputerowe umożliwiają nam to i mogą przynieść znaczne korzyści w badaniach nad chorobami typowo ludzkimi oraz w ocenie potencjalnych nowych leków i bezpieczeństwa substancji chemicznych. Dziś w tym historycznym głosowaniu Parlament Europejski wzywa do opracowania proaktywnych i spójnych strategii politycznych mających na celu stopniowe odchodzenie od doświadczeń na zwierzętach. Strategie takie powinny obejmować preferencyjne finansowanie metod niewykorzystujących zwierząt, szkolenie naukowców w zakresie nowych technologii oraz wprowadzenie kluczowych zmian w przepisach dotyczącym substancji chemicznych. Wzywamy Komisję do przyjęcia tych propozycji i uznania, że plan działania mający na celu przyśpieszenie odejścia od nauki opartej na wykorzystywaniu zwierząt leży w interesie nas wszystkich”.

Badania opinii publicznej pokazują, że zakończenie doświadczeń na zwierzętach jest priorytetem dla obywateli UE: prawie trzy czwarte (72%) zgadza się, że UE powinna wyznaczyć wiążące cele i terminy w zakresie stopniowego odchodzenia od badań na zwierzętach. Świadczy o tym również niedawno uruchomiona Europejska Inicjatywa Obywatelska Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt i Europą bez testów na zwierzętach, pod którą w ciągu niecałych trzech tygodni podpisało się ponad 119 000 osób.

„Parlament Europejski zrozumiał, że nadszedł właściwy czas na ten plan działania, ze względu na pracę naukowców w dążeniu lepszego zrozumienia ograniczeń testów na zwierzętach i potencjału modeli badawczych bez udziału zwierząt. Nic już nie usprawiedliwia utrzymywania obecnego poziomu zależności od badań na zwierzętach. Nie ulega wątpliwości, że ambitny plan w zakresie wycofywania się z takich testów, z jasno określonymi etapami i osiągalnymi celami, jest kolejnym krokiem na drodze do rozpoczęcia znacznego ograniczania wykorzystywania zwierząt w nauce”—Tilly Metz (Greens/EFA, LU), przewodnicząca grupy roboczej Animals in Science działającej w ramach Intergrupy ds. dobrostanu i ochrony zwierząt.

„Teraz w rękach Komisji Europejskiej leży ustanowienie ogólnounijnego planu działania i liczymy na to, że Komisja nada tej sprawie wysoki priorytet. Jeśli Komisja poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec obywateli UE, musi już teraz rozpocząć dialog ze wszystkimi stronami i umożliwić skuteczne koordynowanie finansowania, działań edukacyjnych oraz poszczególnych celów pośrednich, tak aby przyspieszyć transformację ku nauce bez wykorzystywania zwierząt”—europosłanka Jytte Guteland (S&D, SE), członkini grupy roboczej Animals in Science działającej w ramach Intergrupy ds. dobrostanu i ochrony zwierząt.

„Przyjęty plan działania to zwycięstwo dla ludzi, innych zwierząt oraz dla środowiska, dlatego konieczne jest, aby był on realizowany na najwyższym szczeblu w Komisji. Testy na zwierzętach dotyczą wielu różnych obszarów odpowiedzialności Komisji i niezbędne jest skoordynowane podejście do ich ograniczania i zastępowania. Zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju bez testów na zwierzętach pomoże w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, którym kieruje wiceprzewodniczący Frans Timmermans” – europosłanka Anja Hazekamp (The Left, NL), przewodnicząca Intergrupy ds. dobrostanu i ochrony zwierząt.

KONIEC

Kontakt z prasą

Learn More Button Inserter