Polska wzmacnia egzekwowanie prawa w zakresie przestępstw przeciwko zwierzętom

Humane Society International / Europa


HSI w Polsce/Bartłomiej Wasilewski

WARSZAWA, Polska—Humane Society International zakończyło właśnie serię szkoleń, których celem jest wsparcie służb i organów odpowiedzialnych za wykrywanie i ściganie przestępstw przeciwko zwierzętom w Polsce. Szkolenia odbyły się w Słupsku, Warszawie oraz Katowicach, i wzięło w nich udział 300 osób, głównie prokuratorek i prokuratorów, osób pracujących w policji, a także w Lasach Państwowych, parkach narodowych, straży miejskiej oraz Państwowej Straży Łowieckiej.

Szkolenia dotyczyły czynów zabronionych uznawanych za przestępstwa i wykroczenia, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw, m.in. Ustawy prawo łowieckie i Ustawy o ochronie przyrody. Analizę obowiązujących przepisów uzupełniono licznymi studiami przypadków, dotyczącymi konkretnych czynów przeciwko zwierzętom a także z dotychczasowym orzecznictwem polskich sądów. Osoby biorące udział w szkoleniach zapoznały się również interdyscyplinarnym charakterem spraw dotyczących zwierząt oraz uzyskały praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia dochodzeń, gromadzenia materiału dowodowego i współpracy z biegłymi.

„Naszym celem jest wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów i inicjowanie działań prawnych w przypadku łamania prawa dotyczącego zwierząt” – wyjaśnia Iga Głażewska, Dyrektor Krajowa Humane Society International w Polsce. „Osoby dopuszczające się takich przestępstw muszą mieć świadomość, że prawo działa i poniosą odpowiedzialność za swoje czyny”.

Rośnie liczba interwencji prawnych dotyczących zwierząt towarzyszących. Według organów ścigania liczba zgłoszeń dotyczących naruszeń Ustawy o ochronie zwierząt wzrosła prawie czterokrotnie, z 751 rocznie w 1999 r. do 2841 w 2021 r. Pomimo obowiązywania Ustawy o ochronie zwierząt, dzikie zwierzęta w dalszym ciągu cierpią z powodu niejasnych przepisów prawnych i luk systemowych – problemem jest też niewystarczająca liczba ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Dlatego znaczna część szkoleń prowadzonych przez HSI w Polsce była poświęcona tej grupie zwierząt.

Doktor Krzysztof Wala, jeden z ekspertów prowadzących szkolenie, zauważa: „Uważam, że problematyka ochrony zwierząt jest bardzo istotnym zagadnieniem i upowszechnianie tej wiedzy, zarówno wśród praktyków, i w ogóle, w całym społeczeństwie, jest istotne z punktu widzenia ochrony dobrostanu naszych braci mniejszych, czyli właśnie zwierząt. Tym bardziej, że chociaż dostrzeganie tego problemu jest widoczne, to chyba wciąż w stopniu niewystarczającym”.

Renata Cieślik, uczestniczka szkolenia organizowanego przez HSI/Europe i Komendantka Straży Ochrony Zwierząt w Słupsku, dodaje: „Szkolenia są bardzo profesjonalne i pokazują nam możliwość dostrzeżenia pewnych rzeczy, których ja, jako osoba, która nie jest prawniczką, nie dostrzegłaby bez pomocy osób eksperckich ze środowiska prawniczego, zajmujących się prawem zwierząt. Wyroki dotyczące przestępstw przeciwko zwierzętom są bardzo niskie, sędziowie wciąż odnoszą się do braku świadomości społecznej. Myślę, że ta świadomość społeczna jest obecna. Widzę to patrząc na statystyki mojej organizacji, bardzo dużo osób dzwoni do nas z różnymi problemami, z zapotrzebowaniem na wiedzę”.

Choć Ustawa o ochronie zwierząt obowiązuje w Polsce już od ponad ćwierć wieku, obowiązujące przepisy w dalszym ciągu wymagają udoskonalenia i wprowadzenia przepisów poprawiających dobrostan zwierząt. Problemem jest także interpretacja obowiązującego już prawa.

Jak wynika z opublikowanego w 2022 roku raportu Fundacji Czarna Owca Pana Kota, w latach 2016-2021 zaledwie 21,5% przestępstw przeciwko zwierzętom zakończyło się skierowaniem przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. W pozostałych przypadkach organy prowadzące postępowanie karne postępowań odmówiły wszczęcia śledztw lub je umorzono, a 41,2% dochodzeń w sprawie czynów zabronionych wobec zwierząt zakończyło się umorzeniem postępowania. Ofiarami przestępstw były głównie zwierzęta domowe (81,4%), rzadziej hodowlane (12,9%), sporadycznie także dzikie (3,6%).

Kontakt dla mediów: Iga Głażewska, Dyrektorka HSI w Polsce, commspolska@hsi.org

Learn More Button Inserter