Priorytety ochrony zwierząt w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Humane Society International / Poland


HSI

W czerwcu 2024 roku obywatele 27 państw członkowskich UE wybiorą nowy Parlament Europejski.

720 eurodeputowanym wybranym przez mieszkańców krajów unijnych zostanie powierzone zadanie reprezentowania interesów obywatelek i obywateli Unii przez kolejnych 5 lat oraz kształtowania unijnej polityki i ustawodawstwa.

Ochrona zwierząt jest sprawą bliską sercu wielu obywatelek i obywateli UE. Kwestia ta została również uwzględniona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który uznaje zwierzęta za istoty czujące i wymaga, aby UE oraz jej państwa członkowskie w pełni uwzględniały wymogi związane z ich dobrostanem, wyznaczając kierunki swojej polityki.

Humane Society International/Europe wzywa kandydatów i kandydatki do Parlamentu Europejskiego, do bycia głosem zwierząt hodowlanych, dzikich i laboratoryjnych, zaangażowanymi w poprawę ich dobrostanu i ochrony na terenie UE i na całym świecie. W niniejszym Manifeście przedstawiamy kilka najważniejszych kwestii, które należy podjąć podczas zbliżającej się dziesiątej kadencji Parlamentu (2024-2029).

Możesz również pobrać i przeczytać nasz Manifest w całości.

Poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich

Obowiązujący zbiór unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt należy poddać przeglądowi, aby w pełni odzwierciedlały aktualną wiedzę dotyczącą dobrostanu zwierząt, a ich zakres rozszerzyć, aby obejmował wszystkie zwierzęta utrzymywane do celów gospodarczych. Konieczne jest, aby zmiana legislacyjna obejmowała stopniowe wycofywanie się z hodowli klatkowej takich zwierząt jak kury nioski i świnie.

Zamknięcie ferm futrzarskich

Należy wprowadzić całkowity zakaz trzymania, hodowli i zabijania zwierząt w celu produkcji futer. Okrutna i niepotrzebna praktyka hodowania zwierząt na fermach futrzarskich musi mieć swój definitywny koniec w Europie.

Ograniczanie importu trofeów łowieckich

Państwa członkowskie UE są obecnie zobowiązane do wydawania zezwoleń na przywóz trofeów łowieckich z gatunków wymienionych w załączniku A i z zaledwie sześciu gatunków z załącznika B do unijnych przepisów dotyczących handlu dziką fauną i florą. Dopóki przywóz trofeów myśliwskich pozostaje legalny, należy wymóg uzyskania stosownego pozwolenia rozszerzyć na WSZYSTKIE gatunki wymienione w załączniku B, aby zagwarantować, że trofea łowieckie mają legalne i „zrównoważone” pochodzenie.

Likwidacja luk w unijnych przepisach dotyczących handlu dziką fauną i florą

Luka w prawodawstwie UE umożliwia legalną sprzedaż w Europie chronionych na szczeblu krajowym gatunków dzikich zwierząt, które są przedmiotem handlu międzynarodowego jako egzotyczne zwierzęta domowe. UE musi zobowiązać się do przyjęcia dodatkowych przepisów zakazujących przywozu, tranzytu, zakupu i sprzedaży dzikiej fauny i flory pozyskanej nielegalnie w kraju pozyskania/pochodzenia.

Zakończenie testów na zwierzętach

Prawodawstwo UE dotyczące chemikaliów (REACH) musi zostać zmienione, aby zlikwidować luki prawne, które umożliwiają testowanie składników kosmetyków na zwierzętach. Zarówno rozporządzenie REACH, jak i rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów (CLP) muszą zostać zaktualizowane, w celu prowadzenia metod oceny bezpieczeństwa bez udziału zwierząt. Kluczowe znaczenie ma to, aby w drodze zmian lub aktów delegowanych nie wprowadzano żadnych nowych ani rozszerzonych wymogów dotyczących badań na zwierzętach. W badaniach, w których do doświadczeń wykorzystuje się największą liczbę zwierząt, UE powinna dążyć do zmiany w kierunku testów bez wykorzystania zwierząt.

Promowanie zrównoważony ch systemow żywnościowich

Kształtowanie polityki UE, w tym wszelkie przyszłe przepisy ramowe dotyczące zrównoważonych systemów żywnościowych, powinny aktywnie promować przejście na dietę opartą w większym stopniu na roślinach oraz zmniejszenie produkcji i spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, przy jednoczesnym wprowadzeniu środków mających na celu zmniejszenie liczby zwierząt hodowlanych i ich zagęszczenia w hodowli, aby złagodzić jej wpływ na środowisko i klimat.

Szczegółowe informacje na temat naszych priorytetów na następną kadencję Parlamentu Europejskiego można znaleźć w naszym Manifeście.

Kandydujesz w wyborach do UE i chcesz wesprzeć nasze kluczowe priorytety? Skontaktuj się z nami: info@hsi-europe.org

 

Learn More Button Inserter